Tuinreglement.


Vastgestelde verplichtingen zoals bedoeld in art. 10 lid 1 statuten.

Artikel 1. Tuinen, opstallen en dergelijke dienen te worden aagewend als volks-
of recreatietuin, teneinde daarop als ontspanning te kunnen tuinieren. De leden zijn gehouden de tuin en opstallen goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de doelstelling en bestemming.

Artikel 2. Overnachten op de recreatietuin is niet toegestaan.

Artikel 3. Onderhoud
Sloten:1. De aan de kavels grenzende sloten en taluds dienen door de huurder gedurendehet hele tuinjaar te worden onderhouden. 2. Het onderhoud aan de sloten bestaat uit het kort houden van plantengroei aan het talud en het verwijderen van plantengroei in het water of in de bodem van de sloot. Voor de jaarlijkse schouw,15 oktober, moet de sloot aan de schouwverplichtingen voldoen.
3. Het is niet toegestaan keringen in de sloten aan te brengen, welke de doorstroming van het ophet water liggende kroos e.d. belemmeren zonder voorafgaande toestemming.

Paden (hoofd- en zijpaden) 1. De hoofd- en zijpaden grenzend aan de door de leden gehuurde kavels, dienen gedurende het hele jaar door te worden onderhouden. 2. Het onderhoud bestaat uit het recht houden van de pad randen, zodat er een gestrekte lijn ontstaat, alsmede het verwijderen van plantengroei.

Tuinen:
1. De recreatietuinen dienen het gehele jaar in goede staat van onderhoud te zijn. 2. De recreatietuin dient steeds naar goed, amateur- tuingebruik, ordelijk te zijn. Het hebben van compost- mesthopen en andere zaken, die de aanblik van de tuin ontsieren, is niet toegestaan, zij dienen aan het zicht te worden onttrokken.
3. Het is in de periode van 1 maart t/m 1 oktober niet toegestaan mest en of compost te laten storten aan de voorzijde van de tuincomplexen. Binnen de toegestane periode dient het gestorte materiaal op dezelfde dag te zijn weggehaald. Mesthopen die niet direct gespit worden dienen met zwart plastic te worden afgedekt. Bouw- en anderen materialen dienen op dezelfde dag naar de tuin te zijn afgevoerd en mogen niet langer dan twee dagen aan de voorzijde van het tuincomplex blijven liggen. 4. Heggen: De heggen moeten worden onderhouden conform artikel 5 (HHR) en vrij gehouden worden van onkruid en beplanting. 5. De percelen dienen voor 31 maart gebruiksklaar te zijn.

Artikel 4. Scheidslijn.Iedere vorm van tuinafscheiding hoger dan 100 cm. is verboden. Ook is het niet toegestaan een afscheiding hoger dan 100 cm, ter afscheiding van sier- naar groentetuin te plaatsen. Bomen en struiken uitleiden tot maximaal 2 meter. Het plaatsen van bomen, struiken of andere beplanting binnen 1 meter van de naburige tuingrens is niet toegestaan.

Artikel 5.Het door de tuinvereniging beschikbaar gestelde nummerplaatje dient op de door een lid gehuurde volks- of recreatietuin goed zichtbaar geplaats te zijn.

Artikel 6. Bouwen van: 1.Voor het bouwen, verbouwen van tuinhuisjes, broeikassen en andere bouwsels is
toestemming nodig van de gemeente "Bouw- en Woningtoezicht". Bouwen is in strijd met het bestemmingsplan en dus in principe verboden. Derhalve is bouwen op eigen risico!!

Voor het bouwen van eerder genoemde bouwsels dient men een verzoek in te dienen bij het bestuur van de Volkstuinvereniging, voorzien van een plattegrond van de volkstuin met daarop vermeld de plaats waar het bouwsels geplaatst word en de afmetingen daarvan. Zonder toestemming van het bestuur mag er niet gebouwd worden.

2. De totale oppervlakte van opstallen mogen niet groter zijn dan 12 vierkante meter per perceel, dit is dus inclusief dierverblijf, met een maximale hoogte van 250cm. Naast opstallen geldt voor een broeikas dat de totale oppervlakte van 12 vierkante meter met een maximale hoogte van 250 cm mag zijn. De afstand tussen de te plaatsen Kas/Schuur/Broeibak of andere bouwsels met een naburige tuingrens moet 50 cm bedragen.

3. Op het gehuurde mag onder geen beding, vee, kleinvee en gevogelte gehouden worden.

Artikel 7.Ten aanzien van opstallen, broeikas en andere bouwsels waartoe volgens artikel 6 van dit reglement geen toestemming is verleend c.q. geen overleg is geweest, is het bestuurgerechtigd maatregelen te nemen. Deze bestaat uit het per direct opleggen van een bouwstop. Het bestuur gaat vervolgens over tot het nemen van verdere maatregelen. Allereerst probeert het bestuur alsnog tot een goede oplossing met het desbetreffende lid te komen. Mocht dit niet baten, zal het bestuur het desbetreffende lid schriftelijk in kennis stellen dat hij/zij voorgedragen wordt op de eerstvolgende ledenvergadering voor een royement van het lidmaatschap van de vereniging, waarbij de leden beslissen of dit royement al of niet uitgesproken wordt.Kosten voortvloeiende uit nalatigheid van het desbetreffende lid worden hem/haar ten laste gelegd. Dit om bouwsels te verwijderen c.q in oorspronkelijke staat terug te laten brengen.

Artikel 8. Verboden is:

Afval of andere materiaal te verbranden.Beplantingen te hebben die naar oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) veroorzaken.
Op minder dan 50cm. uit het taluud/slootkant te planten of te bouwen het taluud/slootkant op de enige wijzen te beschadigen Zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van anderen beperken, dan wel ontnemen.

Artikel 9. Het is een ieder die zich op het complex bevindt
verboden:-

- Al hetgeen dat binnen het complex aan de zorg en het toezicht van de vereniging istoevertrouwd, te verontreinigen, beschadigen, te vernielen. - Enige tak van handel, nijverheid of bedrijf uit te oefenen. Geschriften of drukwerk zonder medeweten van het bestuur te verspreiden of aan te plakken. - - Honden onaangelijnd te laten lopen anders dan op de eigen tuin. - Geluiden ten gehore te brengen die de rust op het complex verstoren.
- Afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijderen of verplaatsen.
- Zonder voorkennis en toestemming van het bestuur, aankondigingen of mededelingen op de bestuur- en commissie mededelingenborden, of elders op het terrein van de tuingroepte stellen. Gereedschappen van de vereniging in bruikleen ontvangen, anders dan op de terreinen van de vereniging te gebruiken, daarmede genoemde terreinen te verlaten of langdurig onder berusting te houden zonder voorafgaande toestemming van degene, die dezegereedschappen heeft uitgegeven. - Zand, grind, puin e.d. te deponeren op de parkeerplaats van de terreinen, behalve op dedaarvoor bestemde stortplaats (betonplaten) en uitsluitend met toestemming van de tuincommissaris. Na verkregen toestemming dient de stortplaats binnen 2 x 24 uur te zijn geledigd. - Greppels langs de hoofdpaden te graven. - Propaganda te maken voor politieke , kerkelijke of andere instellingen. - Op paden zand of grind te storten, of specie daarop aan te maken. - Bestuursleden of daartoe aangewezen functionarissen te hinderen bij de controle op de naleving van de reglementaire bepalingen. - Bomen op de tuin te hebben welke hoger zijn dan 250cm.

Artikel 10. Algemeen:De leden zijn aansprakelijk voor al hetgeen door hun op het complex verblijvende gezins-familie leden of gasten, in strijd met de reglementen of bepalingen, wordt verricht.

Artikel 11.Het bestuur is bevoegd indien de goede orde of redelijkheid dit eist, of wanneer men zich schuldig maakt aan overtreding van het gesteld in artikel 10 en 11 van dit reglement, betrokken personen te (doen) verwijderen van het complex en zodanige maatregelen te nemen dat eventueel aangerichte schade op het verantwoordelijk lid, dan wel op deschuldige(n) wordt verhaald.

Artikel 12.Het is in principe verboden om huisdieren, zoals kippen en konijnen, te houden op de percelen, maar wordt gedoogd daar het historisch ontstaan is.


Sanctiemaatregelen:

Bij overtreding van een bepaling en of niet nakomen van een verplichting statutair of in het huishoudelijk- en tuinreglement opgelegd aan de leden, kan het bestuur maatregelen nemen in gevolge artikel 9 van de statuten.Indien het lid enige boete heeft opgelegd gekregen stelt hem dat niet vrij het alsnog voldoen aan zijn
verplichtigen.

Het bestuur kan, indien de huurder niet zijn verplichtingen nakomt, beslag leggen op roerende enonroerende goederen vande volkstuin van het betreffende tuin lid. Er zal ook geen terugbetaling plaatsvinden van Tuinhuur Borg en ook geen terugbetaling van Tuinkas of Tuinschuur.


De goedgekeurde wijzigingen door de algemene ledenvergadering d.d. 25 maart 2010 zijn inbovenstaand tuinreglement aangebracht, waardoor dit tuinreglement met ingang van25 maart 2010 rechtsgeldig is geworden in deze gewijzigde vorm.

Einde tuinreglement.Bodegraven, oktober 2010