Privacy beleid:

Volkstuinvereniging Bodegraven , gevestigd aan Burg.Kremerweg 6
2411RM Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40465237

Contactgegevens:
http://www.volkstuinverenigingbodegraven.nl Willem de Zwijgerstraat 71 2411VT Bodegraven Telefoon:0172612786

P. van Kooten is de Functionaris Gegevensbescherming van Volkstuinvereniging Bodegraven Hij/zij is te bereiken via info@volkstuinverenigingbodegraven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Volkstuinvereniging Bodegraven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - Geboortedatum
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • - Paspoort-Identiteitskaart of
 • - Rijbewijsnummer
 • - Nationaliteit
 • - Bankrekeningnummer (IBAN)
 • - Locatiegegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@volkstuinverenigingbodegraven.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Foto's die gemaakt zijn van onze leden of van de volkstuinen mogen alleen gebruikt worden voor eigen gebruik. Voor plaatsing in het clubblad/nieuwsbrief of e-mail zal ten alle tijden toesteming moeten worden gevraagd als het om personen gaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Volkstuinvereniging Bodegraven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Jaarlijkse facturering Tuinhuur-Contributie
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Volkstuinvereniging Bodegraven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Volkstuinvereniging Bodegraven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat wij ze nodig hebben voor het lidmaatschap. Uiterlijk 7 jaar nadat het beeindigen van het lidmaatschap, vanwege wettelijke bewaarplicht, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben n.l,

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres - Legitimatiebewijs, Paspoort of Rijbewijs of Identieteitskaartnummer - Nationalitiet - - Locatiegegevens - - Bankrekeningnummer (IBAN)


Delen van persoonsgegevens met derden
Volkstuinvereniging Bodegraven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volkstuinvereniging Bodegraven gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volkstuinvereniging Bodegraven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@volkstuinverenigingbodegraven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Volkstuinvereniging Bodegraven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volkstuinvereniging Bodegraven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@volkstuinverenigingbodegraven.nl.

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren.
Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.