Volkstuinvereniging
Bodegraven
Huishoudelijk en TuinreglementHuishoudelijkreglement.ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1. Iedere huurder van een volkstuin dient lid te zijn van de
Volkstuinvereniging Bodegraven gevestigd te Bodegraven-Reeuwijk.


Artikel 2. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap en een volkstuin van de
vereniging dienen inschrijfgeld en een borgsom betaald te worden,
overeenkomstig het bedrag bepaald door het bestuur. Deze gelden zijn
eenmalig. De borgsom wordt teruggestort bij beëindiging van het
lidmaatschap indien de volkstuin schoon opgeleverd wordt.


Artikel 3. Na inschrijving als lid, door het invullen van een inschrijfformulier en
overleggen van legitimatie, worden een exemplaren van het huishoudelijken tuinreglement verstrekt.


Artikel 4. Het lid dat een volkstuin heeft of heeft verkregen, betaalt aan de
vereniging de door het besluiten van het bestuur vastgestelde bedragen.


Artikel 5. Leden
1. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem in huur gegeven
volkstuin, en is verplicht zijn tuin van de aanvang af in goede staat te
brengen en te houden.
2. Overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, dient de tuin en de
daarop aanwezige opstallen voor ontspanning van het lid en zijn
gezinsleden te zijn.
3. Het uitoefenen van beroepsmatige handelingen is niet toegestaan
4. De leden mogen hun volks- of recreatietuin slechts overdragen door
tussenkomst van de vereniging.
5. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en reglementen,
alsmede de overige vastgestelde en bekend gemaakte regels te
kennen. De leden zijn verplicht de statuten en de reglementen van de
vereniging, evenals de besluiten van de algemene vergadering, ook al
waren zij niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, stipt op te volgen en
zijn te dien opzichte volledig aansprakelijk voor de gedragingen van
hun gezinsleden/bezoekers.
6. Eigendommen van de vereniging dienen op eerste aanvraag van het
bestuur te worden ingeleverd.
7. De leden worden gevraagd algemene werkzaamheden uit te voeren.


Artikel 6. De leden kunnen zich volgens de daarvoor geldende regels laten kiezen in het bestuur of één van de commissies.


Artikel 7. De jaarlijkse bijdrage wegens lidmaatschap en tuinhuur van de vereniging
wordt vastgesteld zoals genoemd in artikel 8 lid 1 van statuten en dient
binnen 14 dagen na dagtekening van de rekening van het desbetreffende
verenigingsjaar in het bezit te zijn van de vereniging tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen met het bestuur.

Artikel 8. Einde lidmaatschap:
1. Het lidmaatschap eindigt als gevolg van het gestelde in artikel 6 van de
statuten.
2. Bij beeindiging van het lidmaatschap zal het lid gehouden worden de
tijdens zijn lidmaatschap in gebruik gegeven volkstuin schoon op te
leveren, tenzij anders is overeen gekomen met het bestuur. Indien hij of
zij hierin gebreke blijft zal de betaalde borgsom niet geretourneerd
worden en zal het bestuur alle voorkomende kosten in rekening brengen
aan het vertrekkende lid.
3. Uitsluiting als gevolgen van artikel 6 lid 5 en 6 van de statuten kan
worden uitgesproken door het bestuur indien het lid:
- Niet binnen de gestelde termijn na schriftelijke in gebreke stelling aan
zijn verplichtingen voldoet. De tweede waarschuwing wordt hem
aangetekend toegezonden.
- Zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is te verstaan elke
gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het
vriendschappelijk verkeer tussen de leden onderling verstoort of het
aanzien van de vereniging schaadt.
4. Indien de ledenvergadering ingevolge artikel 6 lid 9 van de statuten
besluit tot verwerping van de ontzetting wordt hierdoor tevens de
schorsing opgeheven en het desbetreffende lid in zijn rechten hersteld.
Handhaaft de vergadering het besluit tot ontzetting, dan brengt het
bestuur dit besluit uiterlijk 10 dagen na de datum van de vergadering
per aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene.


Artikel 9. Bij overlijden kán de volkstuin worden overgenomen door een
nabestaande, dit in overleg met het bestuur.


Artikel 10. Bij de beëindiging van het lidmaatschap vindt geen terugbetaling plaats van huur en contributie. Het bestuur is gerechtigd hier van af te wijken en anders te beslissen.


Artikel 11. Een vertrekkend lid, waarvan de volkstuin is overgedragen aan een ander lid, dient de niet overgenomen eigendommen binnen 14 dagen na datum van de overdracht te verwijderen. Indien hij daar in gebreke blijft kan het bestuur alle voorkomende kosten verhalen op het vertrekkende lid. Het
andere lid neemt de verantwoordelijkheden over van het vertrekkende lid
als hij/zij eigendommen overneemt via een te ondertekenen
overnameformulier dat door de tuincoach verstrekt wordt.


Artikel 12. Bestuur.
Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid.
- Zij voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt
zorg voor de instandhouding en het onderhoud daarvan.
- Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken die zijn
toegewezen aan de diverse commissies en ziet toe op de juiste uitvoering
van die taken.
- Het bestuur is voor het gevoerde beleid en het beheer verantwoording
verschuldigd aan de ledenvergadering, evenals de door de commissies
uitgevoerde taken die door het bestuur zijn opgelegd.
- De bestuursleden hebben het recht van toegang tot alle bijeenkomsten en
commissievergaderingen.
- De bestuursleden worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering
en verkrijgen een zittingsperiode van twee (2) jaar, zoals vastgelegd in de
Huishoudelijk- en Tuinreglement Volkstuinvereniging ‘Bodegraven’
statuten artikel 10 lid 3. Na afloop van deze termijn kunnen bestuursleden
zich opnieuw verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie, en zijn
onmiddelijk herkiesbaar.
- De bestuursleden kiezen uit de bestuursleden een vice-voorzitter. De vicevoorzitter neemt de taken over bij afwezigheid van de voorzitter

Artikel 13. De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten.
- Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuurs- en
ledenvergaderingen.
- Hij is verder belast met het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse
algemene ledenvergadering over het afgelopen jaar met betrekking van
het gevoerde beleid.


Artikel 14. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging, de administratie van de vereniging en houdt daarvan afschrift.
- Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in
vergadering.
- Notuleert tijdens bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en maakt
daarna de concept-notulen op.


Artikel 15. De penningmeester is belast met het innen van de in artikel 18 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van de betalingen en het bijhouden van de ledenadministratie.
- Het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan
verbonden.
- Het uitbrengen van een schriftelijk verslag op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen
jaar, zoals genoemd in artikel 12 lid 2 en artikel 14 lid 5c van de statuten.
- Het opstellen van een schriftelijke begroting voor het nieuwe
verenigingsjaar, zoals genoemd in artikel 14 lid 5g van de statuten.
Artikel 16. Het bestuur is gerechtigd het totaalbedrag van de begroting in verband met onvoorziene omstandigheden met 5% te overschrijden.


Artikel 17. De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuursleden een deel van hun werkzaamheden overdragen aan
een ander bestuurslid, die voor deze werkzaamheden verantwoording
schuldig is aan de desbetreffende functionaris(sen).


Artikel 18. Een voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie zoals bedoeld in artikel 10 lid 3 van de statuten, dient vergezeld te gaan van een
bevestiging van instemming van deze kandidaat. Een voordracht door
leden moet voor de aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij
het bestuur worden ingediend.

Artikel 19. Vergaderingen.
Naast de algemene ledenvergadering, eventueel aangevraagd door de
leden, kent de vereniging periodieke bestuursvergaderingen.


Artikel 20. - De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden in het eerste halfjaar en bij voorkeur in de maand maart.
- De agenda voor deze vergadering dient minstens zeven (7) dagen voor
de vergadering aan de leden verstrekt te zijn.
- Voorstellen voor deze vergadering dienen voor 15 februari bij de secretaris
te zijn ingediend. De ingediende voorstellen worden voorzien van een preadvies van het bestuur en in de agenda opgenomen. Amendementen op
zowel bestuur- als ledenvoorstellen dienen uiterlijk vijf (5) dagen voor de
vergadering binnen te zijn.
- Algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 14 t/m 17 van de
statuten, dienen op een zodanig tijdstip gehouden te worden, dat zoveel
mogelijk leden deze kunnen bijwonen.
- Tijdens de algemene ledenvergadering wordt bij schriftelijke stemming
aan twee (2) leden buiten het bestuur verzocht om voor het openen, lezen
en tellen van de stembriefjes zorg te dragen. De uitslag wordt door de
voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt.
- Ongeldig zijn stembriefjes welke:
blanco zijn, ondertekend zijn, onleesbaar zijn en niet aan het
doel waarvoor de stembriefjes zijn uitgereik te voldoen.
- Indien een lid tijdens een stemming tevens wil stemmen namens een
ander lid, dient de schriftelijke machtiging ten minste 3 dagen voor de
vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.


Artikel 21. Bestuursvergaderingen.
- Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of
op voorstel de meerderheid van de bestuursleden.
- De oproep voor de vergadering dient minstens vijf (5) dagen voor de
datum van de vergadering plaats te vinden en dient vergezeld te gaan van
een agenda.
- Alle besluiten dienen met een meerderheid van stemmen genomen te
worden.


Artikel 22. Commissievergaderingen worden gehouden op voorstel van één (1) of meer leden van de commissie.
- In de commissie, met uitzondering van de kascontrolecommissie en de
adviescommissie, heeft een bestuurslid zitting voor de coördinatie met het
bestuur.
- Commissievergaderingen worden geleid door een uit de commissieleden
gekozen voorzitter.


Artikel 23. De voorzitter geeft op vergaderingen of bijeenkomsten het woord en ontneemt dit, indien dit buiten de goede orde gaat. Hij heeft het recht de
debatten te sluiten, indien hij van mening is dat de vergadering voldoende
is ingelicht. Hij is gerechtigd een ieder die de orde verstoort, het verder
bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering
schorsen en of na overleg met (bestuurs)–leden deze verdagen.

Artikel 24. Commissies:
Voor bewindvoering kunnen commissies worden ingesteld.
Kascontrolecommissie Bouwcommissie. Tuincommissie Adviescommissie
In- en verkoopcommissie. Activiteitencommissie.
Elke commissie bestaat uit tenminste twee leden. De verkiezing geschiedt
uit een voordracht of op verzoek van het bestuur.


Artikel 25. De in artikel 24 (HHR) genoemde leden van de commissies worden benoemd voor de periode van drie (3)jaar m.u.v. de kascontrolecommissie (twee jaar). Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Als commissieleden ook bestuurslid zijn geldt een termijn van twee (2) jaar wat bepaald is in Artikel 10 lid 6 van de statuten.
Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de kascontrolecommissie.


Artikel 26. Indien naar de mening van het bestuur de in artikel 24 (HHR) genoemde leden van de commissies hun taak niet, of niet in voldoende mate
uitvoeren, is het bestuur gerechtigd hen tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering als zodanig te schorsen. Voordat dit geschiedt, zal het
bestuur de betrokkenen in de gelegenheid stellen zich in een
bestuursvergadering te verantwoorden.


Artikel 27. Bij tussentijdse vacatures van de in artikel 24 (HHR) genoemde
functionarissen of bij de ingevolge artikel 26 (HHR) besloten schorsing:
- Zijn de functionarissen verplicht de in hun bezit zijnde bescheiden of
andere eigendommen van de vereniging binnen 10 dagen over te dragen
aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
- Benoemt het bestuur een nieuwe functionaris die op het rooster van
aftreden de plaats van de voorganger inneemt.


Artikel 28. Evenals de leden van het bestuur, hebben de in artikel 24 (HHR) genoemde commissieleden voor de uitoefening van hun functie, op het eerste verzoek het recht van toegang tot alle volkstuinen- en/of recreatietuinen en
opstallen.


Artikel 29. De in de statuten bedoelde kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, die geen deel uitmaken van het bestuur. Ze worden
benoemd voor een periode van twee jaar en zijn niet gelijk herkiesbaar.
Elk jaar treedt een lid van hen af.


Artikel 30. Tuinruil:
Een lid kan een verzoek indienen om bij het vrijkomen van een volks- of
recreatietuin daarvoor in aanmerking te komen. Het bestuur beslist over de
toelaatbaarheid van het verzoek en het advies van het bestuur is bindend.

Artikel 31. Wijziging reglementen:
In het huishoudelijk- en tuinreglement kan geen verandering worden
aangebracht, dan door een besluit van de algemene ledenvergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
reglementen zal worden voorgesteld. Een besluit tot wijziging van de
reglementen behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.


Artikel 32. Een reglementenwijziging treedt in werking per direct na de algemene ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.


Artikel 33. Algemeen:
Het bestuur is gerechtigd tot het opleggen van boetes en of het bepalen
van een termijn waarbinnen nagelaten onderhouds- en/of
algemenewerkzaamheden alsnog dienen te worden uitgevoerd, indien het
desbetreffende lid:
- Zonder opgaaf van geldige redenen de hem opgedragen algemene
werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert (zie artikel 34 (HHR).
- De volks- of recreatietuin en of de aanwezige opstallen niet naar behoren
onderhoudt.
- Zich niet houdt aan bepalingen van de statuten en of reglementen en of
kenbaar gemaakte bepalingen.
Tegen het opleggen van boetes kan het betreffende lid bezwaar
aantekenen in de eerst komende algemene ledenvergadering.


Artikel 34. De algemene werkzaamheden op het complex worden door de leden om de beurt uitgevoerd en door de tuincoach georganiseerd en gecoördineerd. Indien een lid door omstandigheden verhinderd is om die werkzaamheden uit te voeren zorgt dat lid zelf voor vervanging. De tuincoach houdt een deelnemerslijst hiervan bij.
Artikel 35. Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie, niet aansprakelijk voor:
- Schade aan eigendommen van leden of bezoekers.
- Ongevallen of letsel van welke aard ook.
- Diefstal, beschadiging of verlies op enige wijze.
De goedgekeurde wijzigingen door de algemene ledenvergadering d.d. 26
maart 2024 zijn in bovenstaand huishoudelijkreglement aangebracht,
waardoor dit huishoudelijkreglement met ingang van 26 maart 2024
rechtsgeldig is geworden in deze gewijzigde vorm.


Einde Huishoudelijk- en Tuinreglement
Volkstuinvereniging ‘Bodegraven’

Bodegraven, Maart 2024
Voorzitter: vacant (per maart 2024)
Secretaris: Annerie v.d. Linden
Sharon v.d. Meij
Penningmeester: Johan den Oudsten

Bestuursleden:

Piet van Kooten
Arjen Boekhorst
Bert de Ruiter
Mark Harmsma