Volkstuin- en Recreatietuinvereniging

Bodegraven

Opgericht op 27 november 1972

email: info@volkstuinverenigingbodegraven.nl

Rabobank NL52 RABO 0398 8379 96

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40465237

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HUURCONTRACTLid Nr:

1: Verhuurder

De Volkstuinvereniging Bodegraven gelegen te Bodegraven aan de Burg. Kremerweg,

verder te noemen verhuurder, verklaart hierbij tot wederopzegging en onder de voorwaarden als hieronder aangegeven, een volkstuin gelegen op haar complex, nader aangeduid met tuin kavelnummer:_____________ ter grootte van_______________m²

te hebben verhuurd aan:

2: Huurder

Naam:___________________________M/|V

Voorletters:___________________________

Roepnaam:__________________________

Adres:___________________________

Postcode:___________________________

Woonplaats: ___________________________

Telefoon:___________________________

E-mail:____________________________

Geboortedatum:___________________________

Nationaliteit:__________________________

Ingeschreven als verenigingslid met bovenstaand nummer:

Verder te noemen als huurder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3:Huurtermijn

3.1De huur gaat in op:___________//_________// _______ en wordt aangegaan t/m 14 november van het komende jaar.

De huurtermijn wordt elk jaar per 15 november automatisch verlengd voor een periode van 1 jaar van het komend jaar. Tenzij huurder voor of op 31 oktober in het lopende jaar schriftelijk te kennen heeft gegeven het huurcontact te willen beëindigen dient huurder de Volkstuin, inclusief het randje van het toegangspad dat grenzend aan zijn volkstuin en aangrenzende sloot op 1 november schoon op te leveren, zoals bepaald in het Tuinreglement, Artikel 3, Onderhoud. Bij opzegging door huurder blijft huurder huur verschuldigd t/m 14 november van het lopende jaar, er zal geen restitutie van huur worden verleend.

3.2 De huursom bedraagt voor het genoemde tijdvak van:_________________t/m _____________________

€ 0,54 eurocent per m², in totaal derhalve€_______________________

3.3 De huurovereenkomst kan door de huurder door middel van een schriftelijke opzegging bij de vereniging voor of op 31 oktober van het lopende jaar ontbonden worden. Indien de huurder voor 1 november niet te kennen heeft gegeven het huurcontact te willen beëindigen wordt de huurtermijn automatisch verlengdvoor een nieuwe huurperiode lopend van 15 november t/m 14 november van het komend jaar. Indien de huurdervoor of uiterlijk op 31 oktober , van het lopende jaar, heeft aangegeven het huurcontract te willen beëindigen dient huurder de Volkstuin, inclusief het randje langs het toegangspad / aangrenzende sloot uiterlijk 14 november schoon op te leveren, zoals bepaald in het Tuinreglement, Artikel 3, Onderhoud.Bij opzegging door huurder blijft huurder huur verschuldigd t/m 14 november. Er zal geen restitutie van tuinhuur worden verleend.

3.4 Het is de huurder bekend, dat de huursom jaarlijks door het bestuur van de vereniging wordt vastgesteld, en dat de huurder gehouden is , de aldus vastgestelde huurprijs voor het komend jaar te voldoen.

3.5De huurpenningen moeten bij vooruitbetaling uiterlijk binnen 14 dagen na toezending van de rekening door de Penningmeester zijn voldaan door storting of overschrijving op IBAN NL52 RABO 0398 8379 96 van de Rabobank, onder vermelding van uw tuinnummer.

3.6Bij aanvang van het lidmaatschap is een borg verschuldigd. De hoogte ervan is afhankelijk van de grootte van de volkstuin. De borg bedraagt € 0,50 eurocent per m². Dit bedrag dient bij aanvang van het lidmaatschap te worden betaald.

Bij beëindiging lidmaatschap wordt deze borg , als de tuin schoon opgeleverd wordt terugbetaald (zonder rente)

De door u te betalen borg bedraagt derhalve €______________

3.7Tevens is men jaarlijks een contributie bijdrage verschuldigd, dit is€ 10,00

Deze contributie bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

3.8Eenmalige bijdrage aan Inschrijfgeld is € 15,00

4: VOORWAARDEN Voor de verhuur en de huur gelden in eerste instantie de bepalingen vastgesteld in de statuten en het Huishoudelijk en Tuinreglement van de vereniging.

4.1Huurder is verplicht het gehuurde inclusief het randje van het toegangspad en de aangrenzende sloot in goede staat en vrij van onkruid te houden. Tevens draagt hij er zorg voor dat de opstallen in een goede staat van onderhoud verkeren. De tuinschuur dienen te worden geschilderd in de kleuren groen of bruin, en mogen derhalve niet bouwvallig zijn.

4.2Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de volkstuin schoon, d.w.z. vrij van onkruid, sloot, gewassen en opstallen te worden opgeleverd. Bij het niet schoon opleveren worden kosten in rekening gebracht voor afval en opstal welke niet zijn afgevoerd


4.3Het is de huurder van een volkstuin verboden om onderlinge afspraken te maken met een eventuele nieuwe huurde van zijn volkstuin, zonder toestemming van het Bestuur of de Tuincommissaris van het complex waar deze volkstuin is.

Uitzondering:

A Bij beëindiging van de huurovereenkomst kan huurder of de nieuwe huurder, met toestemming van de tuincommissaris, afspraken maken met de huurder over het laten staan van de opstallen. Voor het laten staan van de opstallen is dan wel eerst goedkeuring nodig van de tuincommissaris of het bestuur. Deze zal voor het laten staan van de opstallen slechts toestemming verlenen indien deze in redelijke staat verkeren.

B Indien er nog geen nieuwe huurder bekend is kan huurderbij beëindiging van de huurovereenkomst het bestuurverzoeken de opstallen te mogen laten staan. Het bestuur zal hiervoor toestemming verlenen indien de opstallen in de goede staat van onderhoud verkeren. Het bestuur zal in deze gevallen nimmer een vergoeding voor de opstallen verlenen of uitkeren. Bij onteigening van de volkstuin door het bestuur van de vereniging krijgt het lid de gelegenheid om binnen een termijn van 30 dagen zijn/haar eigendommen van de tuin te verwijderen. Na deze gestelde termijn vervallen de opstallen aan de vereniging.

4.4 Huurder is niet tot onderverhuur bevoegd, terwijl de huurovereenkomst derhalve niet overdraagbaar is.

4.5 Huurder is verplicht de tuincommissarissen of leden van het bestuur of door het bestuur aangewezen personen op de gehuurde volkstuin toe te laten.

4.6 Op het gehuurde mogen zonder toestemming en zonder aanvraag van vergunning aan het bestuur van de vereniging geen opstallen zoals ; schuurtjes, huisjes, kassen, blokhutten e.d. worden gebouwd en of beschoeiingen worden geplaatst. 1.Voor het bouwen, verbouwen van tuinhuisjes, broeikassen en andere bouwsels is toestemming nodig van de gemeente "Bouw- en Woningtoezicht". Bouwen is in strijd met het bestemmingsplan en dus in principe verboden. Derhalve is bouwen op eigen risico!! Voor het bouwen van eerder genoemde bouwsels dient men een verzoek in te dienen bij het bestuur van de Volkstuinvereniging, voorzien van een plattegrond van de volkstuin met daarop vermeld de plaats waar het bouwsels geplaatst word en de afmetingen daarvan. Zonder toestemming van het bestuur mag er niet gebouwd worden. De totale oppervlakte van opstallen mogen niet groter zijn dan 12 vierkante meter per perceel, dit is dus inclusief dierverblijf, met een maximale hoogte van 250cm. Naast opstallen geldt voor een broeikas dat de totale oppervlakte van 12 vierkante meter met een maximale hoogte van 250 cm mag zijn. De afstand tussen de te plaatsen Kas/Schuur/Broeibak of andere bouwsels met een naburige tuingrens moet 50 cm bedragen.

4.7 Scheidslijn. Iedere vorm van tuinafscheiding hoger dan 100 cm. is verboden. Ook is het niet toegestaan een afscheiding hoger dan 100 cm. van sier-naar groentetuin te plaatsen. Bomen en struiken uitleiden tot maximaal 2 meter. Het plaatsen van bomen en struiken of andere beplanting binnen 1 meter van de naburige tuingrens is niet toegestaan.

4.8 Op het gehuurde mag onder geen enkel beding, vee, kleinvee en gevogelte worden gehouden.

4.9 Indien naar het oordeel van het bestuur, na advies van de tuincommissarissen te hebben ingewonnen, het onderhoud van de tuin, het randje langs het toegangspad of sloot zodanig te wensen overlaat dat overlast ontstaat voor andere huurders of strijdig is met het onder punt 4 artikel 4.1 genoemde is huurder de gebreken, binnen de door het bestuur gestelde termijn, te verhelpen of te doen verhelpen. Blijft de huurder in gebreke dat wordt de procedure gestart van beëindiging van de huurovereenkomst.

4.10 Indien het bestuur van de vereniging kosten moet maken welke het gevolg zijn van dergelijke overtredingen door de huurder van bepalingen in de statuten/Huishoudelijk en Tuinreglement of dit huurcontract, komen de kosten voor rekening van de huurder. Huurder verplicht zich deze kosten binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening te voldooen. Ingeval de huurder met het bestuur van mening verschilt, kan de huurder in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend. Het aanspannen van een beroepszaak bij de algemene vergadering ontheft de huurder niet van zijn betalingsverplichting van de gemaakte kosten. Deze dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening te worden betaald en zullen, indien de algemene vergadering anders bepaald worden gerestitueerd.

4.11 Huisdieren onaangelijnd te laten lopen en mogen uitsluitend alleen op het gehuurde perceel vrij los lopen. Geluiden ten gehore brengen die de rust op het tuincomplex verstoren.

4.12 Alle schade toegebracht aan derden voor rekening van de huurder is.

4.13 Huurder is verplicht de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake het telen van gewassen en het bestrijden van plantziekten stipt in acht te nemen. Indien zich overtredingen voordoen waarbij de verenigingeen een boete wordt opgelegd door een daarvoor bevoegde instantie(s), zal dezeop de huurder worden verhaald.

5 Aardappelteelt 5.1De teelt van aardappelen en uien op het gehuurde is slechts toegestaan als huurder bij de wisselteeltcommissie eenverzoek heeft ingediend middels een aardappelteelt contract en hij door de wisselteeltcommissie in het bezit is gesteld van een door de wisselteeltcommissie verleende toestemming. Dit contract is slechts een seizoen geldig en dient jaarlijks door huurder opnieuw te worden aangevraagd en ingediend bij de wisselteeltcommissie. Voor het telen van aardappelen en uien dient de huurder zich aan de bepalingen zoals neergelegd in het aardappel/uien contract te houden.

6 BIJZONDERE BEPALINGEN 6.1 Het is verboden zich op het tuincomplex te bevinden tussen een uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang. Ook is het verboden om de nacht door te brengen op de volkstuin.

6.2Iedere huurder is zelf verantwoordelijk voor en belast met de afvoer van al het afval, dus u dient zelf al het groenafval, glas en alle mogelijke soorten van bouwafval af te voeren.

6.3Het gebruik van de tuin als opslagplaats anders dan tuinmaterialen is niet toegestaan.

6.4Snoeiafval mag alleen vanaf 15 november t/m 28 februari worden gedeponeerd op de het bestuur aangewezen plaats.

6.5Het bestuur kan, indien de huurder niet zijn verplichtingen nakomt, beslag leggen op roerende enonroerende goederen vande volkstuin van het betreffende tuin lid. Er zal ook geen terugbetaling plaatsvinden van Tuinhuur Borg en ook geen terugbetaling van Tuinkas of Tuinschuur.

Het volledige Huishoudelijk en Tuin reglement staat vermeld op onze website.


Overige bijzondere bepalingen betreffende hierboven genoemde tuinkavel:


Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


Bodegraven:________________________________


Huurder:


________________________________________________



Verhuurder: Volkstuinvereniging Bodegraven

Namens het Bestuur


________________________________________________



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Op onze website www.volkstuinverenigingbodegraven.nlvind u onze

Privacy beleid: Ter bescherming van privacy & persoonsgegevens

Er zijn enkele punten waarvoor wij uw toestemming nodig hebben

□ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor [het doel dat op dit aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven]

□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op [www.volkstuinverenigingbodegraven.nl]

□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens [evenementen, activiteiten] van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze [website, sociale media, flyers, posters, advertenties]


Bodegraven: ______________________________

Naam:____________________________________


Handtekening: ______________________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


OvernameformulierTuinhuisje-Tuinkas

Complex:Oost/West


Tuinnummer:………………………………………….

Naam:………………………………………….

Adres:………………………………………….

Postcode / Plaats………………………………………….

Telefoon:………………………………………….

Ondergetekende verklaart middels dit formulier de overname van een tuinhuisje en /of kas van de vorige huurder _______________________________________ van hethierboven genoemde perceel, naar het bestuur van de ”Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven’’ te bevestigen.

Ondergetekende verklaart hierbij volledig verantwoordelijk te zijn voor de genoemde opstallen en te aanvaarden in de staat waarin zij zich nu bevinden.

De nieuwe huurder is verplicht de overgenomen zaken bij beëindiging van de tuinhuur en als de ”Volkstuin- en Recreatievereniging Bodegraven dit wenst, voor zijn/haar rekening en risico te verwijderen.


Is ondertekend d.d.……………………………………………



Handtekening:……………………………………………


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Tips voor nieuwkomers

Heb je je helemaal verheugd op zo’n heerlijke tuin, lekker met je kinderen buiten zijn, leuk wat groente verbouwen, altijd verse bloemen mee naar huis, heerlijk uren onder de boom zitten lezen., een en al plezier en ontspanning.

Maar: je hebt er niet bij stil gestaan dat het doorgaans of te droog of te nat is, dat bomen en struiken heel hard groeien en het dus in een mum van tijd een oerwoud is. En wat dacht je van het gras, dat moet in de zomer wel een keer per week gemaaid worden. En na het gras is al dat onkruid misschien wel de meest harde groeier: heermoes, haagwinde, paardenbloemen, kweekgras. Ook best leuk om het te laten staan, want het bloeit zo leuk, maar na verloop van tijd kun je je eigen tuin niet meer is. En dan moet je de heg aan het hoofdpad bijhouden en het er ook nog onder schoonhouden en de sloot schoonmaken. In plaats van ontspannen raak je in de kortste keren overspannen.

En toch is een tuin heerlijk, echt waar. Hierbij een paar tips om het leuk te houden:

>Blijf vasthouden aan de romantische ideeën waarmee je begon toen je je inschreef voor de tuin

>Maak tijd voor de ontspanning en het genieten.

>Kom regelmatig, zo mogelijk meerdere keren per week; gewoon een uurtje even wat doen. Ga er maar van uit dat je tuin je gemiddeld een uur of vier per week kost.

>Doe iedere keer dat je op de tuin bent een klein stukje of een overzichtelijk karweitje.

>Kijk hoe anderen het doen, je buren kunnen je goede tips geven. Volkstuinvereniging Bodegraven heeft ooktuincommisarissen, waar je met vragen terecht kunt.

>Zaterdag ’s morgen tussen 10 en 12 uur is de Polderhof open voor de verkoop Daar kun je pootgoed en benodigheden voor de tuin kopen, informatie opdoen. Bij een kopje koffie, meestal staat de koffie klaar, is het makkelijk om advies te vragen.

>Gun jezelf de tijd. twee of drie jaar, om de tuin in te richten, te

maken zoals jij het wilt. Dat kost echt wel wat tijd.

>Er zijn leuke tijdschriften en boeken over tuinieren met handige tips, leer een paar vervelende onkruiden herkennen, dan kun je ze beter te lijf.

Veel tuinplezier















© 2017. Volkstuinvereniging Bodegraven. Alle Rechten Voorbehouden